МУБАРАКРАЙ!

Мариф Кадимов -> Всем
МУБАРАКРАЙ!


Газ агакьна Чепер хуьруьз!
   
М у б а р а к р а й    ч и    ж е м я т д и з !

Себеб хьайи ксарни зегьмет ч1угур стхаяр сагърай!

Авур хъсан к1валахар Аллагьди кьабулрай, чпин аялрин вилик хтурай!
Файлы:
*
 
*